CLASS - 10TH RESULT (Session 2023-24)

Student's Name Hindi  English Maths Science S.St Total  %age IT (vocational) 
Akansha 85 54 83 79 84 385 77 77
Anshika 72 53 66 55 83 329 65.8 68
Gurdeep 82 62 72 63 68 347 69.4 68
Lakshya Rathore 64 55 57 62 80 318 63.6 72
Radhika 85 62 67 77 95 386 77.2 75
Reshav Sharma 69 59 51 54 64 297 59.4 85
Sahil 85 61 71 85 84 386 77.2 84
Shaheen 88 76 86 85 94 429 85.8 84
Shivansh Sharma 78 67 63 60 69 337 67.4 77
Tamanna 91 69 83 80 83 406 81.2 81
Tushar Choudhary 72 63 73 48 83 339 67.8 73
Ujjwal Sharma 45 59 44 51 75 274 54.8 64
Vaishali Choudhary 71 54 42 57 71 295 59 68
Vaishnavi 57 55 58 58 64 292 58.4 65
Vinay Thakur 58 35 33 33 58 217 43.4 58
Vivek 62 46 77 62 63 310 62 60